Model Rosamund Pike by Koto Bolofo

Stylist Xanthipi Joannides